CA ES

AVÍS I RECOMANACIÓ

Per poder visualitzar correctament aquesta web actualitzi el seu navegador aquí o instal·li altres navegadors com Firefox o Chrome.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Novembre 2019

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A. es compromet a protegir la privacitat dels clients i/o usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A., implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
NIF: A72744337
c/ Plaça del Vi, 1 17004-Girona
Email: info@catsa.cat
Delegat de Protecció de Dades: dpd@catsa.cat
Finalitat del tractament Gestionar el servei municipal d’abastament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Legitimació La legitimació estarà basada en l’execució del contracte de serveis, de forma general.
Destinataris Les dades seran comunicades a tercers quan ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’autoritat de control per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
NIF: A72744337
Adreça: Plaça del Vi, 1 17004-Girona
Tel.: 972 20 17 37
Email: info@catsa.cat
Delegat de Protecció de Dades: dpd@catsa.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem les dades per prestar el servei contractat. Aquest tractament és necessari per mantenir la relació contractual amb els nostres usuaris, realitzant les gestions imprescindibles per a executar el contracte de subministrament d’aigua com poden ser, per exemple, realitzar les lectures de consum, emetre les factures o informar dels consums als nostres clients.
 • Gestionar el subministrament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter i solucionar les incidències que es puguin produir, per tal de garantir una adequada gestió del cicle de l’aigua i per al correcte funcionament de les xarxes d’aigua potable.
 • Atendre les so·licituds o consultes que vostè ens realitzi.
 • Realitzar estudis estadístics en relació amb el subministrament d'aigua per ajudar-nos a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats.
 • Realitzar enquestes de satisfacció en relació amb el subministrament d'aigua.
 • Gestionar l’accés i la utilització de l’oficina virtual.
 • Si ens dóna el seu consentiment, també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació comercial relacionada amb els serveis d'aigua potable i clavegueram que gestiona , i també sobre activitats i esdeveniments relatius a l'esmentat sector.
 • Al accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser enregistrada mitjançant càmeres de videovigilància amb finalitats de control de seguretat.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV's per a la selecció de personal.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les causes de legitimació per tractar les dades per a les finalitats establertes a l’apartat anterior són les següents:

 • Prestar el servei contractat – Legitimació: execució del contracte de serveis.
 • Gestionar el subministrament d’aigua – Legitimació: execució del contracte de serveis.
 • Atendre les so·licituds o consultes – Legitimació: execució del contracte de serveis o el consentiment en el cas de consultes efectuades per interessats que no siguin usuaris del servei.
 • Realitzar estudis estadístics – Legitimació: interès legítim de CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A., per poder millorar el seus serveis.
 • Realitzar enquestes de satisfacció – Legitimació: interès legítim e CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A., per poder millorar el seus serveis.
 • Gestionar l’accés i la utilització de l’oficina virtual – Legitimació: execució del contracte de serveis.
 • Enviar-li informació comercial – Legitimació: consentiment de l’interessat.
 • Control de seguretat (Videovigilància) – Legitimació: compliment d'una missió d'interès públic
 • Selecció de personal – Legitimació: consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades seran comunicades a tercers quan ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. Per aquest motiu, comuniquem dades personals a:

 • L'Ajuntament del municipi on es presta el servei, (GIRONA, SALT o SARRIÀ DE TER), per a fiscalitzar el servei públic que realitza el titular del servei. Aquesta cessió està emparada pel Decret 179/1995, de 13 de juny, d'Aprovació del Reglament d'Obres, Activitats i Servei, normativa local que regula el servei municipal d'abastament, i pel Reglament del Servei de Girona, que s'aplica a Girona, Salt i Sarrià de Ter.
 • Serveis socials municipals, per comprovar que no existeix una situació de risc d'exclusió residencial, abans de procedir a un possible tall de subministrament. Aquesta cessió està emparada en la Llei 24/2015 (Pobresa Energètica).
 • Institut Català del Sòl: per a la gestió de les fiances que recaptem en les factures de contractació, per compte de l’INCASOL. Aquesta cessió està emparada en la Llei 13/1996 i el Decret 147/1997, de 10 de juny.
 • Agència Catalana de l’Aigua: per al control del tribut “cànon de l'aigua” que recaptem en la factura de l'aigua per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta cessió està emparada en la Llei 58/2003 (General Tributària).

CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A., treballa amb proveïdors externs que tracten les dades personals per compte de d’ella, per prestar-li diversos serveis auxiliars com poden ser la gestió d'impagats, la realització d'enquestes de satisfacció o la impressió, l'ensobrat i la distribució de les factures.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

 • Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, correu electrònic, etc.), i informació sobre l'habitatge que ocupa (direcció, pis, etc.). Recollim aquestes dades quan els usuaris signen el contracte d'abastament d'aigua potable.
 • Dades de consum i dades tècniques del subministrament d’aigua potable.
 • Dades bancàries per a la facturació dels serveis.
 • Dades relatives a la seva utilització de la pàgina web corporativa i/o l'oficina virtual (nom d'usuari, contrasenya, registre d'algunes operacions realitzades, etc.).
 • Altres dades que ens pugui facilitar quan es posa en contacte amb nosaltres per diferents motius, com podria ser amb motiu d'una reclamació, per comunicar-nos una emergència, per consultar un dubte, etc.).

En el cas del sistema de videovigilància:

 • Imatge

En el cas dels currículums, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de les nostres activitats.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins comercials en qualsevol moment, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l'Art. 30 del codi de Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d'acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària.
 • Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.
L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d'accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.
<   REGISTRE